Člani Študentskega sveta FMF v študijskem letu 2019/20

Člani Študentskega sveta FMF

Matej Janežič, matematika, 1. stopnja, 2. letnik
Jan Krneta, fizika, 1. stopnja, 2. letnik
Timotej Lemut, fizika, 2. stopnja, 2. letnik
Klementina Pirc, matematika, 1. stopnja, 3. letnik
Aljoša Rebolj, finančna matematika, 1. stopnja, 2. letnik
Katarina Šipec, matematika, 1. stopnja, 3. letnik
Luka Školč, fizika, 1. stopnja, 2. letnik
Luka Umek, fizika, 1. stopnja, 2. letnik
Jakob Zmrzlikar, matematika, 1. stopnja, 2. letnik
Nastja Zupančič, fizika, 1. stopnja, 3. letnik
Gašper Žajdela, matematika, 1. stopnja, 3. letnik

Vodstvo sveta

Predsednik ŠS FMF skrbi za nemoteno delovanje Sveta. Vodi seje in dodeljuje tekoče naloge drugim članom. Prevzema odgovornost za komunikacijo z vodstvom fakultete in predstavlja študentski svet. Običajno pozicija letno alternira med matematiki in fiziki.
Podpredsednik ŠS FMF nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in mu pomaga pri tekočih zadevah. Običajno je iz nasprotnega oddelka kot predsednik in skrbi za zadeve, ki se tičejo njegovega oddelka.
Tajnik ŠS FMF zapisuje dogajanje med sejami in pripravi zapisnik sej Sveta. Skrbi za natančen povzetek sej sveta in njihovo objavo ter posredno za dobro obveščenost študentov.
Skrbnik informacijske tehnologije skrbi za spletno stran in elektronski naslov Sveta ter ostalo informacijsko podporo s pomočjo RC FMF.

Predsednik sveta je Matej Janežič, podpredsednica pa je Klementina Pirc. Predstavnica študentov Oddelka za matematiko je Matej Janežič, Oddelka za fiziko pa Nastja Zupančič. Tajnik sveta je Jakob Zmrzlikar.

Predstavniki v organih FMF

Senat FMF

Senat je najvišji organ fakultete in ima zaključne odločitve pri tekočih izvolitvah, spremembah programov in ostalih tekočih zadevah. ŠS ima v senatu 3 predstavnike. Senat se sestaja mesečno. Predstavniki študentov:

UO (upravni odbor) FMF

Upravni odbor FMF se odloča o finančnih zadevah fakultete, med drugim o cenah storitev, ki vplivajo na študente. Predstavnik študentov:

ZPS (znanstveno pedagoški svet)

Znanstevno pedagoški svet na vsakem oddelku posebej odloča o raziskovalnih in pedagoških zadevah, npr. izvolitvah, spremembah programov ipd. Sestaja se mesečno, odločitve se posredujejo senatu FMF. Predstavnika študentov:

Komisija za študentska mnenja

Komisija za študentska mnenja piše študentska mnenja o profesorjih in asistentih ob izvolitvah s pomočjo študentskih anket. Za uspešno izvolitev mora pedagoški delavec dobiti pozitivno študentsko mnenje. V primeru negativnega mnenja ŠS z vodstvom fakultete in obravnavanim kandidatom izvede sestanek in sprejme ukrepe za njegovo izboljšanje. Imen članov komisije za študentska mnenja po sklepu Študentskega sveta ne bomo javno objavili.

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija se sestane kadar pride do goljufij pri preverjanju znanja ali pri drugih kršitvah pravilnika s strani študentov. Predstavnika:

Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve odloča med drugim o odobritvah prošenj za izredne vpise v isti in višji letnik.

Komisija za etična vprašanja

Komisija za etična vprašanja se sestane v primeru etičnih vprašanj glede raziskovalnega ali pedagoškega dela. Predstavnica študentov:

Komisija za kakovost

Komisija za kakovost se sestane skupaj z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu ob ponovni akreditaciji študijskih programov. Običajno se poleg članov Sveta sestanejo tudi s študenti študijskih programov v obravnavi. Predstavniki študentov:

Člani organov in komisij senata Univerze v Ljubljani

Člani Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Člani ostalih organov Univerze v Ljubljani

Predstavniki še niso bili izvoljeni oz. fakulteta trenutno nima nobenega predstavnika.