Člani Študentskega sveta FMF v študijskem letu 2020/22

Člani Študentskega sveta FMF

Eva Babnik, finančna matematika, 2. stopnja, 1. letnik
Nejc Jenko, finančna matematika, 1. stopnja, 3. letnik
Matevž Kopač, finančna matematika, 1. stopnja, 3. letnik
Tilen Klinc, finančna matematika, 1. stopnja, 2. letnik
Anže Mramor, finančna matematika, 2. stopnja, 1. letnik
Urban Pečoler, fizika, 1. stopnja, 2. letnik
Miha Pompe, fizika, 1. stopnja, 3. letnik
Matic Tonin, fizika, 1. stopnja, 3. letnik
Domen Romih, fizika, 1. stopnja, 2. letnik
Nina Velkavrh, finančna matematika, 1. stopnja, 3. letnik
Luka Skeledžija, fizika, 1. stopnja, 2. letnik
Nastja Zupančič, fizika, 2. stopnja, 1. letnik

Vodstvo sveta

Predsednik ŠS FMF skrbi za nemoteno delovanje Sveta. Vodi seje in dodeljuje tekoče naloge drugim članom. Prevzema odgovornost za komunikacijo z vodstvom fakultete in predstavlja študentski svet. Običajno pozicija letno alternira med matematiki in fiziki.
Podpredsednik ŠS FMF nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in mu pomaga pri tekočih zadevah. Običajno je iz nasprotnega oddelka kot predsednik in skrbi za zadeve, ki se tičejo njegovega oddelka.
Tajnik ŠS FMF zapisuje dogajanje med sejami in pripravi zapisnik sej Sveta. Skrbi za natančen povzetek sej sveta in njihovo objavo ter posredno za dobro obveščenost študentov.
Skrbnik informacijske tehnologije skrbi za spletno stran in elektronski naslov Sveta ter ostalo informacijsko podporo s pomočjo RC FMF.

Predsednik sveta je Matevž Kopač, podpredsednica pa je Nastja Zupančič. Predstavnica študentov Oddelka za matematiko je Eva Babnik, Oddelka za fiziko pa Nastja Zupančič. Tajnik sveta je Nejc Jenko.

Predstavniki v organih FMF

Senat FMF

Senat je najvišji organ fakultete in ima zaključne odločitve pri tekočih izvolitvah, spremembah programov in ostalih tekočih zadevah. ŠS ima v senatu 3 predstavnike. Senat se sestaja mesečno. Predstavniki študentov:

UO (upravni odbor) FMF

Upravni odbor FMF se odloča o finančnih zadevah fakultete, med drugim o cenah storitev, ki vplivajo na študente. Predstavnik študentov:

ZPS (znanstveno pedagoški svet)

Znanstevno pedagoški svet na vsakem oddelku posebej odloča o raziskovalnih in pedagoških zadevah, npr. izvolitvah, spremembah programov ipd. Sestaja se mesečno, odločitve se posredujejo senatu FMF. Predstavnika študentov:

Komisija za študentska mnenja

Komisija za študentska mnenja piše študentska mnenja o profesorjih in asistentih ob izvolitvah s pomočjo študentskih anket. Za uspešno izvolitev mora pedagoški delavec dobiti pozitivno študentsko mnenje. V primeru negativnega mnenja ŠS z vodstvom fakultete in obravnavanim kandidatom izvede sestanek in sprejme ukrepe za njegovo izboljšanje. Imen članov komisije za študentska mnenja po sklepu Študentskega sveta ne bomo javno objavili.

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija se sestane kadar pride do goljufij pri preverjanju znanja ali pri drugih kršitvah pravilnika s strani študentov. Predstavnika:

Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve odloča med drugim o odobritvah prošenj za izredne vpise v isti in višji letnik. Predstavnik študentov:

Komisija za etična vprašanja

Komisija za etična vprašanja se sestane v primeru etičnih vprašanj glede raziskovalnega ali pedagoškega dela. Predstavnik študentov:

Komisija za kakovost

Komisija za kakovost se sestane skupaj z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu ob ponovni akreditaciji študijskih programov. Običajno se poleg članov Sveta sestanejo tudi s študenti študijskih programov v obravnavi. Predstavnika študentov:

Upravni odbor ŠOFMF

Predstavnik študentov:

Upravni odbor ŠOFMF

Predstavnik študentov:

Člani organov in komisij senata Univerze v Ljubljani

Člani Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Člani ostalih organov Univerze v Ljubljani

Predstavniki še niso bili izvoljeni oz. fakulteta trenutno nima nobenega predstavnika.